Αγαπημένα

Έξοδα μεταβίβασης ακινήτου

Μερικά από τα έξοδα που πρέπει να πληρώσει ο αγοραστής κατά την αγορά ενός ακινήτου, βασίζονται στην αξία του ακινήτου που θα αναφέρεται μέσα στο συμβόλαιο αγοράς.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου η αντικειμενική αξία είναι υψηλότερη από την εμπορική, τότε η αντικειμενική αξία είναι η τιμή που λαμβάνεται υπόψη στο συμβόλαιο αγοράς

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια σύντομη λίστα με τις δαπάνες που πρέπει να υπολογίσετε κατά την αγορά ακινήτου:

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Φόρος Μεταβίβασςης:

Οι αγορές ακινήτων στην Ελλάδα υπόκεινται σε φορολογία. Είναι υποχρεωτικό να καταβάλλεται ο φόρος αγοράς πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Το ποσό του φόρου υπολογίζεται επί της αξίας του ακινήτου.

Ο φόρος μεταβίβασης χρεώνεται στο 3% της τιμής του ακινήτου.

<b>Υπάρχουν 2 τιμές.</b>

Η αντικειμενική αξία που εκτιμάται από την κυβέρνηση και παρουσιάζεται στο Ε.Ν.Φ.Ι.Α. Ο φόρος μεταβίβασης εκτιμάται στην υψηλότερη τιμή.

Αν η αντικειμενική αξία του ακινήτου (100.000 ευρώ) είναι μεγαλύτερη από την τιμή πώλησης (80.000 ευρώ) τότε ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται βάσει της υψηλότερης τιμής που είναι στο παράδειγμα αυτό των 100.000 ευρώ.

Αν ο πωλητής είναι εργολάβος/κατασκευαστής τότε η φορολογία είναι 24% Φ.Π.Α στην τιμής αγοράς του ακινήτου.


Δημοτικός Φόρος:

Το ποσό του 3% του Φόρου Μεταβίβασης που αναφέρεται παραπάνω πρέπει να καταβληθεί στον τοπικό Δήμο.

Συμβολαιογράφος:

Το συμβολαιογραφικό κόστος υπολογίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις στο 1,6%, συμπεριλαμβανομένου του φόρου και του ΦΠΑ, της αξίας του ακινήτου που αναφέρεται στη σύμβαση. Το ποσό αυτό μειώνεται καθώς αυξάνεται το ποσό της τιμής αγοράς.

Κτηματολόγιο:

Τα κτηματολογικά τέλη περιλαμβάνουν τα δικαιώματα εγγραφής, τα πιστοποιητικά και το τέλος χαρτοσήμου. Υπολογίζονται σε 0,475-0,575% της αξίας του ακινήτου που αναφέρεται στη σύμβαση, πλέον 24% φόρου προστιθέμενης αξίας (V.A.T.).

Δικηγόρος:

Το νόμιμο τέλος είναι θέμα συμφωνίας, αλλά συνήθως είναι 1% της τιμής του ακινήτου ή τουλάχιστον 1.500 ευρώ συν τους φόρους. Το νόμιμο τέλος επηρεάζεται επίσης από την έκταση της υπηρεσίας που παρέχεται από τον δικηγόρο και είναι όλα κατόπιν συμφωνίας κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης μεταξύ του αγοραστή και του δικηγόρου.

Επιτροπή κτηματομεσιτών:

Ο αγοραστής πληρώνει 2% + 24% Φ.Π.Α. της τιμής του ακινήτου ως αμοιβή για τον κτηματομεσίτη.