Συχνές ερωτήσεις

Τι θα πληρώσω για αγορά ακινήτου;
 • ΦΜΑ (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων) – ΦΜΑ ανέρχεται στο 3% και υπολογίζεται από τον συμβολαιογράφο βάσει της αξίας του ακινήτου που αναφέρεται στο Συμβόλαιο. Θα καταβληθεί πριν την υπογραφή του Συμβολαίου Μεταβίβασης Ακινήτου στην αρμόδια ΔΟΥ. Τα νεόδμητα ακίνητα για τα οποία η άδεια κατασκευής εκδόθηκε μετά την 31.12.2005 ο ΦΜΑ μετατρέπεται σε ΦΠΑ 23%.
 • Δικηγόρος – Από 01/01/2014 η παράσταση δικηγόρου κατά τη σύνταξη και υπογραφή μεταβιβαστικού συμβολαίου ακινήτου είναι προαιρετική. Η αμοιβή του δικηγόρου εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνετε μαζί του, αλλά συνήθως είναι 1% υπολογισμένη βάσει της αξίας του ακινήτου συν το Φ.Π.Α.
 • Συμβολαιογράφος – Τα έξοδα του συμβολαιογράφου ανέρχονται κατά μέσο όρο σε ποσοστό από 0,65 – 1,2 %.
 • Υποθηκοφυλακείο – Τα έξοδα του Υποθηκοφυλακείου ανέρχεται σε ποσοστό 0,475 % της αναφερόμενης τιμής του Συμβολαίου.
Δικαιολογητικά Αγοραπωλησίας Ακινήτου

Πωλητής

 • Φορολογική ενημερότητα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 81 Ν.2238/94 για το εισόδημα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποιητικό του άρθρου 32 Ν.2459/97 για τον ΦΜΑΠ.
 • Αν ο τίτλος κτήσης είναι από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά που έχουν γίνει μετά την 31/12/1984 απαιτείται πιστοποιητικό περί μη οφειλής σχετικού φόρου.
 • Αν το ακίνητο έχει χτιστεί μετά το 1983, απαιτείται η άδεια οικοδομής.
 • Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας, απαιτείται βεβαίωση του ΙΚΑ της περιοχής του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
 • Πιστοποιητικό περί μη οφειλής τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από τον δήμο στον οποίο υπάγεται το ακίνητο. Για την έκδοσή του απαιτείται αντίγραφο συμβολαίου και ο τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ εξοφλημένος.
 • Αν το ακίνητο βρίσκεται σε κτηματογραφημένη περιοχή απαιτείται το σχετικό απόσπασμα από την υπηρεσία του κτηματολογίου.
 • Αν ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε κ.λ.π., απαιτείται να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ΙΚΑ.
 • Τέλος, σε περίπτωση μεταβίβασης οικοπέδου ή μονοκατοικίας, απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα.

Αγοραστής

Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που ο αγοραστής ζητεί την απαλλαγή του φόρου μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσει στην Δ.Ο.Υ. του ακινήτου, μαζί με τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και τα ακόλουθα:

 • Απλά αντίγραφα των δηλώσεων εισοδήματος των 5 τελευταίων ετών.
 • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την εφορία.
 • Αν είναι έγγαμος θα χρειαστεί ,πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/86 με το περιεχόμενο που θα υποδείξει η Δ.Ο.Υ.
Τι είναι η αποκλειστική ανάθεση;

Η αποκλειστική ανάθεση πώλησης ή ενοικίασης ακινήτου δίνει το δικαίωμα στον μεσίτη που το αναλαμβάνει να διαφημίζει, να διαπραγματεύεται και να υποδεικνύει αποκλειστικά και μόνο αυτός το συγκεκριμένο ακίνητο.

Ποιό είναι το όφελος της αποκλειστικής ανάθεσης για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου;

Αναλαμβάνοντας ένα ακίνητο αποκλειστικά, ο μεσίτης έχει τη δυνατότητα να αφιερώσει περισσότερο χρόνο και να δαπανήσει μεγαλύτερο ποσό για την προώθηση του συγκεκριμένου ακινήτου.

Τι έγγραφα απαιτούνται για οποιαδήποτε αγορά ή μεταβίβαση ακινήτου;
 1. Το συμβόλαιο του ακινήτου, (αν η ιδιοκτησία προέρχεται από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά απαιτούνται ανάλογα πιστοποιητικά για τη μη οφειλή του αντίστοιχου φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς).
 2. Πιστοποιητικό μεταγραφής του ακινήτου στο Υποθηκοφυλακείο φορολογική ενημερότητα, Υπεύθυνη δήλωση του μεταβιβάζοντος θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. ότι η μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία δεν του απέφερε κανένα εισόδημα ή, αν του επέφερε εισόδημα, πιστοποιητικό από την ίδια Εφορία ότι υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και δήλωσε τα εκ του ακινήτου εισοδήματος. 
 3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία να αναγράφεται ότι έχει συμπεριλάβει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στο έντυπο Ε9 και δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που έχει τέτοια υποχρέωση απαιτείται πιστοποιητικό από τη Δ.Ο.Υ. ότι έχει υποβληθεί η δήλωση, έχει συμπεριληφθεί το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και έχει πληρωθεί ο φόρος (Φ.Μ.Α.Π.) 
 4. Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν.4174/2013, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο πωλητής δήλωσε το ακίνητο στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας των ετών 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016. Στο πιστοποιητικό αυτό η περιγραφή του ακινήτου και τα τυχόν παρακολουθήματά του πρέπει να είναι ακριβώς όπως αναφέρονται στο συμβόλαιο και θα βγει από το taxis ηλεκτρονικά με τους κωδικούς που έχει ο πωλητής,
 5. Ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ΙΚΑ σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας ή ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Αντίγραφο οικοδομικής αδείας, Πρόσφατο Τοπογραφικό Διάγραμμα του οικοπέδου με τη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε μόνο σε περίπτωση που το ακίνητο προς πώληση είναι οικόπεδο με ή χωρίς κτίσμα ή αγροτεμάχιο που βρίσκεται εντός ζώνης οικιστικού ελέγχου, Κτηματογραφικό απόσπασμα από την υπηρεσία του Κτηματολογίου (αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο Κτηματολόγιο) ή βεβαίωση από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδας ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση (αν ανήκει σε περιοχή υπό ένταξη). 
 6. Βεβαίωση από μηχανικό περί αυθαιρέτων και οριστική δήλωση υπαγωγής στο σύστημα, που θα φέρουν Μοναδικό Αριθμό Ακινήτου, σύμφωνα με το Ν.4178/2013, Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Βεβαίωση μη οφειλών ΤΑΠ. Αν υπάρχει πράξη εφαρμογής στην περιοχή του ακινήτου που κυρώθηκε με απόφαση Νομάρχη μετά την 15/11/1994, θα πρέπει να προσκομισθεί από τον μεταβιβάζοντα, βεβαίωση ότι υποβλήθηκε δήλωση ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 4 του Ν.2242/1994 και ότι δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες οφειλές σε γη και σε χρήμα. Αν πρόκειται για αγροτεμάχιο εντός λειτουργούντος Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, βεβαίωση του αρμοδίου Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.2538/1997 ότι δεν οφείλονται εισφορές. Αν συνορεύει με δασική έκταση το μεταβιβαζόμενο ακίνητο, απαιτείται πιστοποιητικό ότι δεν είναι δασική έκταση με πράξη τελεσιδικίας αυτού. Αν πρόκειται για χαρακτηρισμένο δασική έκταση απαιτείται πιστοποιητικό ακαϊας του άρθρου 25 του Ν.998/79. Σε περιοχές όπου έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, απαιτείται το πιστοποιητικό του αρ. 20 Ν.3889/2010 της Διεύθυνσης Δασών.
Τι είναι αντικειμενική αξία ακινήτου;

Η αντικειμενική αξία ακινήτου είναι φορολογικό τεκμήριο της αξίας ενός ακινήτου και εκφράζεται σε αξία ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι αντικειμενικές αξίες εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και διαφοροποιούνται ανάλογα με την τοποθεσία του ακινήτου. Αξία Βεβαιωθέντος Φόρου είναι η εκτιμώμενη νομισματική αξία ενός ακινήτου σύμφωνα με τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές.

Μπορούν οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα;;

Ναι, η διαδικασία για τους πολίτες της Ε.Ε. είναι ίδια με αυτή των Ελλήνων πολιτών.

Μπορούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε.) να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα;;

Περιορισμοί ισχύουν μόνο για τους μη Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητη περιουσία σε παραμεθόριες περιοχές όπως είναι το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, η Θράκη και άλλοι νομοί της Β. Ελλάδας. Η άρση αυτών των περιορισμών επιτυγχάνεται με τη χορήγηση σχετικής άδειας που παρέχεται από το Υπ. Εθνικής Άμυνας ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της αντίστοιχης περιοχής. Απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την άρση της απαγόρευσης: Στοιχεία καταχώρησης του ακινήτου στο κτηματολόγιο και δήλωση σκοπούμενης χρήσης του Φωτοαντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου Πρόσφατη βεβαίωση Ποινικού Μητρώου από το αρμόδιο Υπουργείου της χώρας προέλευσης του αγοραστή Πληρεξούσιο με το οποίο θα εξουσιοδοτείται κάποιος δικηγόρος να υπογράψει την αίτηση στο όνομα και για λογαριασμό του αγοραστή (εφόσον ο αγοραστής το επιθυμεί, για δική του διευκόλυνση)

Δικαιολογητικά Αγοραπωλησίας Ακινήτου

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ): Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. διακρίνεται σε «κύριο» και «συμπληρωματικό». Ο κύριος φόρος θα υπολογίζεται για όλα τα δικαιώματα σε ακίνητα (κατοικίες και λοιπά κτίσματα, οικόπεδα, εκτός σχεδίου εκτάσεις γης). Ο «συμπληρωματικός» ΕΝ.Φ.Ι.Α. υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας και της επικαρπίας επί κτισμάτων και εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων το οποίο υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, με συντελεστές που κλιμακώνονται από 0,1% έως 1%. Δημοτικοί Φόροι και Τέλη: εξαρτώνται από την αξία και τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Επιβάλλονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρισμού. /p>

Πρέπει να ασφαλίσω την ακίνητη περιουσία;

Σας προτείνουμε να ασφαλίστε το ακίνητό σας, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοραπωλησίας για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός, πλημμύρες, θραύση κρυστάλλων, καταιγίδες, κλοπή, καθώς και αστικές ευθύνες προς τρίτους. Για τα συνεργαζόμενα Ασφαλιστικά γραφεία πατήστε εδώ